منابع زبان عمومی کارشناسی ارشد وزرات بهداشت


1: کتاب Active Skills for Reading تالیفAnderson, A می باشد(جلدهای اول تا چهارم توصیه شده است). انتشارات Thompson (سال 2008)
2: کتاب Interaction: Reading به نویسندگی KIRN, e و Hartman, P. انتشارات McGraw-Hill (سال انتشار 2007)
3: کتاب زبان انگلیسی برای دانشچویان پزشکی English for the Students of Medicine تالیف محمود رضا عطایی، لیلا شجاع، معصومه کفشگر سوته، ماندانا ذوالقدری از انتشارات سمت
4: کتاب Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing تالیف Seal, B انتشارات Cambridge Uni
5: کتاب Improving Reading Skills تالیف: دكتر شكرپور ، دكتر مهبودی از انتشارات جنگل
6: کتاب Developing Reading Skills جلد اول تا سوم تالیف Markstein, L. and Hirasawa, L انتشارات Cambridge


لازم به ذکر است که زبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، عمومی بوده و ترمینولوژی و لغات خیلی تخصصی در آن کارایی نداشته و مطالعه این سطح به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.