معرفی آزمونهای آنلاین
ردیف آزمون تاریخ و ساعت شروع تاریخ و ساعت پایان
1 آزمون آزمایشی اول زبان ارشد وزارت بهداشت پارامید 08:15 1395/07/16 22:45 1395/07/16 اطلاعات بیشتر
2 آزمون آزمایشی زبان وزارت بهداشت پارامید (مرحله دوم) 08:15 1395/09/25 11:50 1395/09/25 اطلاعات بیشتر